Glossaries

vesting period

Dịch tiếng việt: Giai đoạn trao quyền

Giai đoạn mà tất cả các điều kiện trao quyền của thỏa thuận chi trả dựa trên cổ phiếu được thỏa mãn.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email