Glossaries

vesting conditions

Dịch tiếng việt: Điều kiện được cho quyền

Điều kiện xác định xem đơn vị có nhận dịch vụ cho phép đối tác nhận tiền mặt, các tài sản khác và công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị dưới thỏa thuận chi trả dựa trên cổ phiếu. Điều kiện trao quyền là các điều kiện dịch vụ hoặc các điều kiện thực hiện. Điều kiện dịch vụ yêu cầu đối tác hoàn thành giai đoạn dịch vụ chỉ định. Điều kiện thực hiện yêu cầu đối tác hoàn thành thời gian dịch vụ chỉ định và các mục tiêu thực hiện chỉ định được thỏa mãn (ví như tăng lợi nhuận của đơn vị trong một giai đoạn chỉ định). Một điều kiện thực hiện có thể bao gồm một điều kiện dịch vụ hoặc điều kiện hiệu suất.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email