Glossaries

value in use

Dịch tiếng việt: giá trị sử dụng

Giá trị hiện tại của các luồng tiền trong tương lai dự kiến sẽ thu được từ một tài sản hoặc đơn vị tạo ra tiền mặt.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email