Glossaries

unobservable inputs

Dịch tiếng việt: Đầu vào không quan sát được

Đầu vào dữ liệu thị trường là không có sẵn và được phát triển bằng cách sử dụng thông tin tốt nhất sẵn có về các giả định rằng các bên tham gia thị trường sẽ sử dụng khi định giá tài sản hoặc nợ phải trả.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email