Glossaries

unguaranteed residual value

Dịch tiếng việt: Giá trị còn lại của tài sản thuê không được đảm bảo

Là phần giá trị còn lại của tài sản thuê được xác định bởi bên cho thuê không được bên đi thuê hoặc bên liên quan đến bên đi thuê đảm bảo thanh toán hoặc chỉ được một bên liên quan với bên cho thuê, đảm bảo thanh toán.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email