Glossaries

unbundle

Dịch tiếng việt: Phân tách

Xem xét các thành phần của một hợp đồng như thể các hợp đồng riêng lẻ

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email