Glossaries

transport costs

Dịch tiếng việt: Chi phí vận chuyển

Các chi phí phát sinh để vận chuyển một tài sản từ vị trí hiện tại của nó đến thị trường chính của nó (hoặc thuận lợi nhất).

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email