Glossaries

transaction costs

Dịch tiếng việt: Chi phí giao dịch

Chi phí bán tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ trong thị trường chính (hoặc thuận lợi nhất) cho tài sản hoặc nợ phải trả liên quan trực tiếp đến việc thanh lý tài sản hoặc chuyển nhượng nợ phải trả và đáp ứng cả hai tiêu chí sau:

(a) Chúng là kết quả trực tiếp từ và rất cần thiết cho giao dịch đó.

(b) Chúng sẽ không phát sinh khi đơn vị có quyết định bán tài sản hoặc chuyển giao nhượng phải trả nhưng không được thực hiện (tương tự như chi phí để bán, như được định nghĩa tại IFRS 5)

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email