Glossaries

transaction costs (financial instruments)

Dịch tiếng việt: Chi phí giao dịch (công cụ tài chính)

Các khoản phí tăng thêm liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành hoặc thanh lý một tài sản tài chính hoặc một khoản nợ tài chính (xem Phụ lục A đoạn AG13). Một khoản chi phí tăng thêm là một chi phí lẽ ra sẽ không phát sinh nếu tổ chức không mua, phát hành hoặc thanh lý công cụ tài chính đó.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email