Glossaries

total comprehensive income

Dịch tiếng việt: Tổng thu nhập toàn diện

Các thay đổi trong vốn chủ sở hữu trong kỳ do kết quả từ các giao dịch và sự kiện khác, không kể các thay đổi do kết quả từ các giao dịch với chủ sở hữu.với tư cách là chủ sở hữu

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email