Glossaries

taxable profit (tax loss)

Dịch tiếng việt: Lợi nhuận chịu thuế (lỗ tính thuế)

Lãi (lỗ) của một kỳ, được xác định theo quy định của các cơ quan thuế và là cơ sở để tính thuế thu nhập phải nộp (thu hồi được).

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email