Glossaries

structured entity

Dịch tiếng việt: Đơn vị được cấu trúc

Một đơn vị được thảnh lập sao cho quyền biểu quyết hoặc quyền tương tự không phải là yếu tố chi phối trong việc quyết định ai kiểm soátđơn vị đó, chẳng hạn như khi bất kỳ quyền biểu quyết nào chỉ liên quan đến các nhiệm vụ hành chính và các hoạt động liên quan đều được điều khiển theo phương thức hợp đồng.

Đoạn B22 – B24 của IFRS 12 cung cấp thêm thông tin về các đơn vị được cấu trúc.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email