Glossaries

share-based payment arrangement

Dịch tiếng việt: Thỏa thuận thanh toán dựa trên cổ phiếu

Một thỏa thuận giữa đơn vị (hoặc nhóm khác hoặc bất cứ cổ đông nào của đơn vị nhóm nào) và các bên khác (bao gồm nhân viên) mà trao quyền cho bên khác để nhận:
(a) tiền mặt hoặc các tài sản khác của đơn vị với giá trị phụ thuộc vào giá trị của công cụ vốn (bao gồm cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu) của đơn vị hoặc đơn vị nhóm khác, hoặc
(b) công cụ vốn (bao gồm cổ phiếu hoặc quyền chọn cổ phiếu) của đơn vị hoặc đơn vị nhóm khác
miễn là các điều kiện hưởng lợi chỉ định, nếu có, được đáp ứng.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email