Glossaries

service cost

Dịch tiếng việt: Chi phí dịch vụ (nhân công)

Bao gồm:
(a) Chi phí nhân công hiện tại;
(b) Chi phí nhân công quá khứ;
(c) Bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào phát sinh khi thanh toán.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email