Glossaries

service condition

Dịch tiếng việt: Điều kiện dịch vụ

Một điều kiện được yêu cầu đòi hỏi đối tác phải hoàn thành dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu đối tác, bất kể lý do, ngừng cung cấp dịch vụ trong thời gian giao dịch thì không đáp ứng điều kiện. Một điều kiện dịch vụ không yêu cầu phải đạt được mục tiêu hiệu suất

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email