Glossaries

risk premium

Dịch tiếng việt: Phần bù rủi ro

Phần bù được tìm kiếm bởi những người tham gia thị trường không thích rủi ro vì mang tính không chắc chắn vốn có trong dòng tiền của một tài sản hoặc một khoản nợ. Cũng được gọi là “điều chỉnh rủi ro”.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email