Glossaries

revenue

Dịch tiếng việt: Doanh thu

Thu nhập phát sinh trong quá trình hoạt động bình thường của một đơn vị

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email