Glossaries

retrospective restatement

Dịch tiếng việt: Điều chỉnh hồi tố

Là việc điều chỉnh những ghi nhận, xác định giá trị và thuyết minh giá trị các khoản mục của báo cáo tài chính như thể các sai sót của kỳ trước chưa hề xảy ra.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email