Glossaries

restructuring

Dịch tiếng việt: Tái cơ cấu

là một chương trình, do Ban Lãnh đạo đơn vị lập kế hoạch và kiểm soát, dẫn đến sự thay đổi trọng yếu về:
(a) quy mô hoạt động của đơn vị; hoặc
(b) cách thức hoạt động của đơn vị

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email