Glossaries

reportable segment

Dịch tiếng việt: Báo cáo bộ phận

Một bộ phận hoạt động mà IFRS 8 yêu cầu thông tin phải được công bố.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email