Glossaries

reload option

Dịch tiếng việt: Quyền chọn nạp lại

Một quyền chọn cổ phiếu được cấp khi một cổ phiếu được sử dụng để đáp ứng giá thực hiện của quyền chọn cổ phiếu trước đó

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email