Glossaries

reload feature

Dịch tiếng việt: Tính năng nạp lại

Một tính năng cung cấp cấp tự động các quyền chọn bổ sung bất cứ khi nào người giữ quyền chọn thực hiện các quyền chọn được cấp trước đó bằng cách sử dụng cổ phiếu của đơn vị, thay vì tiền mặt, để đáp ứng giá thực hiện.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email