Glossaries

regulatory deferral account balance

Dịch tiếng việt: Số dư các khoản hoãn lại theo luật định

Số dư của bất kỳ tài khoản chi phí (hoặc thu nhập) nào sẽ không được ghi nhận là tài sản hoặc nợ phải trả theo các Tiêu chuẩn khác, nhưng đủ điều kiện để hoãn lại vì nó được đưa vào, hoặc được dự kiến sẽ được đưa vào, bởi cơ quan quản lý giá trong việc thiết lập mức giá có thể được tính cho khách hàng.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email