Glossaries

regular way purchase or sale

Dịch tiếng việt: giao dịch mua hoặc bán thông thường

Một giao dịch mua hoặc bán một tài sản tài chính theo một hợp đồng mà các điều khoản quy định việc chuyển nhượng tài sản trong một khoảng thời gian được xác định chung theo quy định hoặc dựa trên thông lệ thị trường.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email