Glossaries

reclassification adjustments

Dịch tiếng việt: Các điều chỉnh do phân loại lại

các khoản được phân loại lại vào lãi lỗ của kỳ này mà trước đó đã được ghi nhận trong thu nhập toàn diện khác của kỳ hiện hành hoặc các kỳ trước.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email