Glossaries

rate regulator

Dịch tiếng việt: Cơ quan quản lý mức giá

Một cơ quan có thẩm quyền được trao quyền theo luật hoặc quy định để thiết lập mức giá hoặc một phạm vi mức giá ràng buộc một đơn vị. Cơ quan quản lý giá có thể là bên thứ ba hoặc bên liên quan của đơn vị, bao gồm cả ban quản trị riêng của đơn vị, nếu cơ quan đó được yêu cầu theo quy chế hoặc quy định để thiết lập mức giá vì cả lợi ích của khách hàng và để đảm bảo tài chính tổng thể của đơn vị.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email