Glossaries

rate-regulated activities

Dịch tiếng việt: Các hoạt động bị quản lý giá

Hoạt động của một doanh nghiệp phụ thuộc vào quy định quản lý giá

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email