Glossaries

provision

Dịch tiếng việt: Dự phòng

là khoản nợ phải trả không chắc chắn về giá trị hoặc thời gian

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email