Glossaries

Prospective application

Dịch tiếng việt: Áp dụng phi hồi tố

Áp dụng phi hồi tố đối với thay đổi chính sách kế toán và ghi nhận ảnh hưởng của thay đổi ước tính kế toán tương ứng, là:
(a) áp dụng chính sách kế toán mới với các giao dịch, sự kiện và điều kiện phát sinh sau ngày chính sách thay đổi; và
(b) ghi nhận ảnh hưởng của thay đổi chính sách kế toán trong kỳ hiện tại và tương lai bởi thay đổi đó

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email