Glossaries

principal market

Dịch tiếng việt: Thị trường chính

Thị trường có khối lượng và mức độ hoạt động lớn nhất đối với tài sản hoặc nghĩa vụ pháp lý

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email