Glossaries

presentation currency

Dịch tiếng việt: Đồng tiền báo cáo

Là đơn vị tiền tệ được sử dụng để trình bày báo cáo tài chính

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email