Glossaries

potential ordinaiy share

Dịch tiếng việt: Cổ phiếu phổ thông tiềm năng

Một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khác có thể mang lại cho người nắm giữ chúng quyền nhận cổ phiếu phổ thông

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email