Glossaries

post-employment benefit plans

Dịch tiếng việt: Quỹ phúc lợi hưu trí

thỏa thuận chính thức hoặc không chính thức, theo đó, một đơn vị cấp phúc lợi hưu trí cho một hoặc nhiều người lao động.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email