Glossaries

policyholder

Dịch tiếng việt: Bên thụ hưởng

Bên có quyền nhận bồi thường từ một hợp đồng bảo hiểm nếu một sự kiện được bồi thường phát sinh

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email