Glossaries

plan assets (of an employee benefit plan)

Dịch tiếng việt: Tài sản (của quỹ phúc lợi nhân viên)

Bao gồm:
(a) các tài sản được nắm giữ bởi quỹ phúc lợi dài hạn cho người lao động; và
(b) các hợp đồng bảo hiểm đủ điều kiện.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email