Glossaries

parent

Dịch tiếng việt: công ty mẹ

Một đơn vị kiểm soát một hoặc nhiều đơn vị khác.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email