Glossaries

owners

Dịch tiếng việt: Chủ sở hữu

Trong IFRS 3, chủ sở hữu được hiểu bao gồm người nắm giữ lợi ích vốn chủ sở hữu của đơn vị thuộc sở hữu của nhà đầu tư và chủ sở hữu, thành viên hoặc các bên tham gia đơn vị tương hỗ.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email