Glossaries

owner-occupied property

Dịch tiếng việt: Bất động sản chủ sở hữu sử dụng

bất động sản được nắm giữ (bởi người chủ sở hữu hoặc bên đi thuê theo hợp đồng thuê tài chính) và sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc cho mục đích quản lý đơn vị.
Người nắm giữ các công cụ được phân loại là chủ sở hữu.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email