Glossaries

other long-term employee benefits

Dịch tiếng việt: Các khoản phúc lợi dài hạn khác cho người lao động

tất cả các khoản phúc lợi cho người lao động không phải là phúc lợi ngắn hạn, phúc lợi hưu trí và phúc lợi khi chấm dứt hợp đồng.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email