Glossaries

operating lease

Dịch tiếng việt: Thuê hoạt động

Là thuê tài sản không phải là thuê tài chính.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email