Glossaries

opening IFRS statement of financial position

Dịch tiếng việt: Báo cáo tình hình tài chính đầu kỳ năm tài chính đầu tiên trình bày báo cáo theo IFRS

Báo cáo tình hình tài chính của một đơn vị vào ngày chuyển đổi sang áp dụng
IFRS

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email