Glossaries

non-current asset

Dịch tiếng việt: Tài sản dài hạn

Tài sản không thỏa mãn định nghĩa tài sản ngắn hạn.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email