Glossaries

non-adjusting events after the reporting period

Dịch tiếng việt: Sự kiện không điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo

Xem sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email