Glossaries

net investment in the lease

Dịch tiếng việt: Đầu tư thuần trong hợp đồng thuê tài chính

Là đầu tư gộp trong hợp đồng thuê được chiết khấu theo lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email