Glossaries

net defined benefit liability (asset)

Dịch tiếng việt: Nợ phải trả (tài sản) phúc lợi xác định thuần

Giá trị thâm hụt hoặc thặng dư, được điều chỉnh để phản ánh bất kỳ ảnh hưởng nào của việc giới hạn một tài sản phúc lợi xác định thuần ở mức trần tài sản.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email