Glossaries

multi-employer (benefit) plans

Dịch tiếng việt: Quỹ có sự tham gia của nhiều bên sử dụng lao động

Được xác định là quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định, hoặc quỹ phúc lợi với phúc lợi xác định (không phải là quỹ phúc lợi của nhà nước) có đặc điểm:
(a) tích lũy tài sản do nhiều đơn vị không chịu sự kiểm soát chung đóng góp; và
(b) sử dụng các tài sản đó để cấp phúc lợi cho người lao động thuộc nhiều đơn vị khác nhau, trên cơ sở không phân biệt đơn vị sử dụng lao động khi xác định mức đóng góp và mức phúc lợi chi trả.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email