Glossaries

minimum lease payments

Dịch tiếng việt: Khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu

Là khoản thanh toán mà bên đi thuê phải trả cho bên cho thuê theo thời hạn thuê trong hợp đồng, không bao gồm các khoản tiền thuê phát sinh thêm, chi phí dịch vụ và thuế do bên cho thuê đã trả mà bên đi thuê phải hoàn lại, kèm theo:
a) Đối với bên thuê, bất cứ giá trị nào được đảm bảo thanh toán bởi bên đi thuê hoặc một bên liên quan đến bên thuê;
b) Đối với bên cho thuê, giá trị còn lại của tài sản cho thuê được đảm bảo thanh toán bởi:
– Bên thuê;
– Một bên liên quan đến bên thuê; hoặc
– Một bên thứ ba độc lập với bên cho thuê, có khả năng tài chính trong việc thanh toán các nghĩa vụ được đảm bảo.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email