Glossaries

market participant

Dịch tiếng việt: Các bên tham gia thị trường

Người mua và người bán trên thị trường (hoặc thuận lợi nhất) tài sản hoặc nợ phải trả mà có tất cả những đặc điểm sau:
(a) là độc lập với nhau, tức là họ không liên quan với nhau theo quy định tại IAS 24, mặc dù giá trong một giao dịch liên quan có thể được sử dụng như là một đầu vào, một giá trị công bằng để đo lường nếu đơn vị có bằng chứng cho thấy các giao dịch thỏa mãn được điều kiện thị trường.
(b) có kiến thức, có một sự hiểu biết hợp lý về tài sản, nợ phải trả và giao dịch bằng cách sử dụng tất cả thông tin có sẵn, bao gồm cả thông tin có thể thu được thông qua các nỗ lực thẩm định thông thường và tập quán.
(c) Họ có thể tham gia vào một giao dịch tài sản hoặc nợ phải trả.
(d) Họ sẵn sàng để tham gia vào một giao dịch tài sản hoặc nợ phải trả, nghĩa là họ có động cơ nhưng không bị ép buộc hay nói cách khác bắt buộc phải làm như vậy.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email