Glossaries

market condition

Dịch tiếng việt: Điều kiện thị trường

Một điều kiện mà tại đó giá thực hiện, quyền hưởng lợi hoặc khả năng thực hiện của công cụ vốn chủ sở hữu phụ thuộc vào, có liên quan đến giá thị trường của công cụ vốn chủ sở hữu của một đơn vị, như là:
(a) đạt được giá cổ phiếu cụ thể hoặc giá trị cụ thể của giá trị nội tại của quyền chọn cổ phiếu, hoặc
(b) đạt được mục tiêu cụ thể dựa vào giá thị trường (hoặc giá trị) của công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị đó (hoặc công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị khác trong cùng tập đoàn) có liên quan tới chỉ số giá thị trường của công cụ vốn chủ sở hữu của các đơn vị khác.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email