Glossaries

lifetime expected credit losses

Dịch tiếng việt: Tổn thất tín dụng dự kiến trong thời hạn của công cụ tài chính

Các khoản lỗ tín dụng dự kiến xuất phát từ tất cả các sự kiện mặc định có thể xảy ra trong thời hạn dự kiến của một công cụ tài chính.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email